Uplatnění absolventa

Absolvent získá vzdělání v širokém spektru předmětů ekonomických, právních, jazykových, odborných a v informačních technologiích tak, aby byl schopen pružně reagovat na požadavky pracovního trhu. Během studia je kladen důraz na praktické uplatnění vědomostí v praxi (vyučujeme více praxe než teorie). Absolvent je schopen plnit komplexní úkoly v soukromém sektoru i ve veřejné správě, prezentovat výsledky své práce, pracovat v týmu, vést diskuse, umí písemnou a elektronickou komunikaci i v cizích jazycích, uplatňuje komunikační dovednosti a společenské normy chování. Absolvent umí sestavit různé typy životopisů a v rámci simulace pracovních pohovorů je prakticky připraven na reálný přijímací pohovor.


Naši absolventi jsou dobře uplatnitelní na trhu práce a mají 90% úspěšnost u přijímacích zkoušek na vysoké školy (v průměru 70 % absolventů pokračuje ve studiu na VŠ).


Díky širokému spektru vyučovacích předmětů během studia mají absolventi představu, jakou vysokou školu by chtěli studovat a co by je mohlo bavit. Absolventi 2018 studují např. na ČZU v Praze, UJEP Ústí nad Labem, TUL Liberec, Vysoká škola Škoda Auto atd. Předešlé absolventy můžete potkat na VŠE v Praze, ČVUT v Praze a podobně.


Studium na vysokých školách

Absolventi získají složením maturitní zkoušky odborné středoškolské vzdělání, což vytváří předpoklady pro další studium na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole.

Naše absolventy můžete potkat na různých vysokých školách, zde uvádíme příklady: Vysoké škole ekonomické v Praze, Vysoké škole obchodní v Praze, Technické univerzitě v Liberci, Univerzitě Tomáše Bati, Univerzitě Jana Evangelista Purkyně v Ústí nad Labem, Policejní akademii atd. Dále pak na těchto fakultách: ekonomických, právních, pedagogických, informatiky a statistiky, managementu, podnikohospodářských, financí a účetnictví, bezpečnostně právních, obchodně podnikatelských, dopravních a podobně.

Široké spektrum vyučovacích předmětů umožňuje absolventům studovat nejrůznější obory na vysokých školách. Absolventi se v průběhu studia profilují podle svých zájmů a studijních předpokladů. Studenty připravujeme na přijímací zkoušky na vysoké školy.


Příklady profesních uplatnění absolventů

Absolventi jsou schopni po nástupu do zaměstnání rychle se orientovat a zapracovat - získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a odborného vzdělání k tomu vytvářejí vhodné předpoklady. Během studia mají možnost nahlédnou do chodu nejrůznějších firem a obchodních společností, prostřednictvím stáží a v rámci odborných předmětů. Propojení praxe a teorie absolventům pomáhá mimo jiné se zorientovat v pracovních pozicích a vybrat si tu správnou podle svých předpokladů.

Administrace
O škole
Náš tým
Kontakty