Studijní obor

Různým možnostem profilace studenta v rámci oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání odpovídají školní vzdělávací programy:

  • Řízení lidských zdrojů
  • 3D grafika a počítačové hry

Řízení lidských zdrojů „Human resources management“

Povinně volitelné předměty: Psychologie, Personalistika, Právní legislativa, Andragogika


Studijní program má za cíl, aby se žáci naučili praktické dovednosti z oblasti práce s lidmi.


Studenti mohou složit autorizovanou zkoušku dle hodnotícího standartu národní soustavy kvalifikací pro profesi Personalista 62-007-N. Vedle maturitní zkoušky tak absolvent může získat, oficiální osvědčení akreditačním číslem vydaným MŠMT ČR s celostátní platností.


V rámci klubu Osobního rozvoje mají žáci možnost pracovat se svým potenciálem, rozvíjet sebepoznání, zvyšovat vnitřní motivaci či budovat svoji osobní vizi.


3D grafika a počítačové hry „Graphics and PC Games“

Povinně volitelné předměty: Základy programování, Robotika, 3D Grafika, Počítačové hry


Studijní program má za cíl, aby se žáci naučili praktické dovednosti prostřednictvím toho, co je baví


Studenti mohou složit autorizovanou zkoušku dle hodnotícího standartu národní soustavy kvalifikací pro profesi Počítačový 3D grafik 82-030-N. Vedle maturitní zkoušky tak absolvent může získat, oficiální osvědčení akreditačním číslem vydaným MŠMT ČR s celostátní platností.


V rámci Esportového kroužku se žáci mohou kvalifikovat do školního herního týmu.


Studenti studují společný základ vyučovacích předmětů a dle vybrané profesní specializace si zvolí povinně volitelné předměty. Klademe velký důraz na výuku anglického jazyka a výuku odborných předmětů odborníky z praxe. Část výuky odborných předmětů probíhá v anglickém jazyce metodou CLIL. Studium je koncipováno jako příprava studentů pro moderní praxi v dnešní dynamické době.


Denní studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou. Všichni studenti maturují z anglického jazyka nebo matematiky, českého jazyka, podnikové ekonomiky, volitelného předmětu a praktické maturitní zkoušky (souhrn znalostí ze všech odborných předmětů).


Tabulka vyučovaných předmětů (společný základ pro všechny studenty):

Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Informační a komunikační technologie
Ekonomika Právo Marketing Ekonomické výpočty Rétorika
Dějepis Zeměpis Občanská nauka Fyzika Chemie
Ekologie Administrativa Tělesná výchova Management Účetnictví
Administrace
O škole
Náš tým
Kontakty