Projekty

Modernizace odborného vzdělání

Naše škola byla vybrána do evropského projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání. Vytváříme vzdělávací moduly a komplexní úlohy, které boudou modernizovat školní vzdělávací programy (ŠVP) středních odborných škol v rámci České republiky. Projekt se také zabývá propojením počátečního odborného vzdělávání s profesními kvalifikacemi Národní soustavy kvalifikací a podporou realizace praktické výuky ve spolupráci se zaměstnavateli.


Spolupráce s Modus s.r.o.

Společné propojování teorie s praxí. Cílem spolupráce je dát studentům možnost zažít teorii na praktických příkladech, které dnes firmy běžně řeší. Spojí si tak probíranou látku s reálnými situacemi a díky tomu se stanou trvale součástí jejich znalostí. Hlavními tématy je řízení lidských zdrojů, ekonomika a management.


Šablony pro střední školy

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.


Administrace
O škole
Náš tým
Kontakty